SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradnih iger FACEBOOK (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Starkmat, Sebastjan Štarkel s.p., Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj. (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je promocija ponudnikov in produktov v prodajnem naboru spletne strani Belokranjski izdelki (https://www.belokranjski-izdekli.si), promocija Facebook profila Belokranjski izdelki, ter splošna promocija prepoznavnosti znamke Belokranjski izdelki.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Vsaka objavljena nagradna igra določa svoje časovne pogoje trajanja. Te so zabeležene v posamezni objavi nagradne igre.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne odgovore in načine sodelovanja v nagradni igri.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe.

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da izvedejo zahtevano akcijo, ki je navedena ob objavi nagradne igre. Primeri zahtevanih akcij so:

  • všečkanje Facebook strani “Belokranjski izdelki”,
  • všečkanje objave nagradne igre,
  • besedilno, slikovno ali emotikovno komentiranje objave nagradne igre,
  • delitev objave nagradne igre na svojem profilu.

Udeleženci lahko sodelujejo v vsaki objavljeni nagradni igri večkrat, izžrebani pa so lahko le enkrat na posamezno nagradno igro.

Sodelujoči v nagradni igri izrecno in prostovoljno izkazujejo svoje osebne podatke in soglašajo, da sodelujejo v nagradni igri in sprejmejo pravila nagradne igre ter v primeru, da bodo izžrebani za nagrado, dovoljujejo objavo svojega imena in priimka, ter fotografije na Facebook profilu organizatorja, spletni strani organizatorja, glasilu organizatorja, ter medijskih objavah organizatorja.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), povezani ponudniki storitev in produktov, pravne osebe ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nakup izdelkov v ponudbi Belokranjski izdelki ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsi osebni podatki udeležencev so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

NAGRADE

Vsaka objava nagradne igre vsebuje tudi obseg nagradnega sklada.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrajenec se lahko nagradi tudi izreče v korist druge osebe, ki je upravičena do sodelovanja v nagradni igri. Če se izžrebanec o koristi ne izreče, si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli drugi ustrezni osebi udeleženi v nagradno igro.

ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 7 (sedem) dni od poteka nagradne igre. Žreb se lahko izvaja v naslednjih oblikah:

  • naključno elektronsko žrebanje (žrebanje ni javno),
  • naključno žrebanje iz bobna za žrebanje (žrebanje je javno),
  • izbor strokovne komisije (žrebanje ni javno),

Javna žrebanja se lahko izvajajo na sedežu organizatorja ali na lokacijah dogodkov, ki jih organizira organizator.

Rezultat žreba nagrad je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Komisija o načinu in poteku žreba pripravi zapisnik, ki vsebuje podatke: datum in kraj žreba, številu veljavnih udeležencev nagradne igre, številu neveljavnih udeležencev, ime in priimek izžrebanih nagrajencev.

Komisija vsakega izžrebanega nagrajenca obvesti o rezultatu žreba. Nagrajenec se je dolžan, v roku 7 (sedem) dni od prejetega obvestila o žrebu, odzvati in izreči o sprejetju nagrade.

Če vrednost nagrade presega 42 €, je dobitek obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini. V skladu z navedenim, se nagrajenec strinja, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 7 (sedem) delovnih dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se na obvestilo nagrajenec ne odzove je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca v okviru posamezne nagradne igre. Organizator pridržuje pravico, da odloči o izboru nadomestnega nagrajenca, ali da nagrade ne podeli.

Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in se hrani v dokumentaciji organizatorja eno leto od zaključka nagradne igre.

KOMISIJA ZA ŽREBANJE

Komisija, ki žreba nagrade je sestavljena iz največ treh članov komisije. Če ni drugače določeno v objavi nagradne igre, komisijo sestavljajo predsednica komisije Mateja Vrščaj ter člana Sebastjan Štarkel in Tomaž Aupič.

Komisijo lahko sestavljajo tudi izbrani strokovni sodelavci organizatorja, ki so predhodno objavljeni v objavi nagradne igre.

OBVEZUJOČA PRAVILA

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni https://belokranjski-izdelki.si/pravila-nagradne-igre-facebook/ in med Zaznamki Facebook profila organizatorja.

SPREMEMBA PRAVIL

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator bo o vseh novostih in spremembah nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani ali svojem Facebook profilu.

Odločitev organizatorjev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se lahko zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefon/gsm in e-naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

KONČNA DOLOČBA

Pravila nagradnih iger pričnejo veljati z dnem 1. 12. 2018.